Politika soukromí

 1. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím webových stránek www.flexiseq.cz je firma Inomeda Sp. z o.o. provozující podnikatelskou činnost formou veřejné společnosti zapsaná do Centrální evidence podnikatelské činnosti Polské republiky, kterou vede ministr hospodářství, místo provozování podnikání: Ul. Grzybowska 2 lok. 82, 00-131 Warszawa, doručovací adresa: Ul. Grzybowska 2 lok. 82, 00-131 Warszawa, DIČ: 5272729261, IČ: 360766909, adresa elektronické pošty (e-mail): info@inomeda.com, dále jen „Správce“.

  2. Osobní údaje shromažďované Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR, a zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.

  2. DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČELY A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím stránek www.flexiseq.cz v případě, že:

  a. uživatel používá kontaktní formulář. Osobní údaje jsou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jako oprávněný zájem Správce.

  2. DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů uživatele:

  3. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje uživatelů Správce uchovává:

  a. v případě, že základem zpracování údajů je plnění smlouvy, tak dlouho, jak je to nezbytné pro její splnění, a po této době v období odpovídajícím období promlčení nároků. Pokud podrobný předpis nestanoví jinak, promlčecí lhůta činí šest let a pro nároky na pravidelné plnění a nároky spojené s provozováním podnikání – tři roky.

  b. v případě, že základem zpracování je souhlas, tak dlouho, dokud souhlas nebude odvolán, a po odvolání souhlasu v době odpovídající období promlčení nároků, které může uplatňovat Správce a které může být uplatněno vůči němu. Pokud podrobný předpis nestanoví jinak, činí promlčení lhůta šest let a pro nároky na pravidelné plnění a nároky na provozované podnikání – tři roky.

  4. Při využívání webových stránek mohou být stahovány další informace, a zejména IP adresa přiřazená počítači uživatele nebo vnější IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu a typ operačního systému.

  5. Od uživatelů mohou být také shromažďovány navigační údaje, včetně informací o odkazech, na které kliknou, nebo o jiných činnostech prováděných na webových stránkách. Právním základem činností tohoto druhu je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v usnadnění používání služeb poskytovaných elektronickou cestou a zlepšení funkčnosti těchto služeb.

  6. Uživatel uvádí osobní údaje dobrovolně.

  7. Osobní údaje budou zpracovány také automatizovaným způsobem formou profilování, pokud s tím bude uživatel souhlasit podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Následkem profilování bude přiřazení dané osobě profilu pro účely jejího rozhodnutí nebo analýzy nebo předpokládání jeho preferencí, chování a postojů.

  8. Správce vynakládá mimořádnou pečlivost za účelem ochrany zájmů osob, jichž se údaje týkají, a zejména zajišťuje, že údaje, které shromažďuje, jsou:

  a. zpracovány v souladu se zákonem,

  b. shromažďovány pro stanovené účely v souladu se zákonem a nepodrobovány dalšímu zpracovávání v rozporu s těmito účely,

  c. meritorně správné a adekvátní vůči účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, jichž se týkají, ne déle však, než je to nezbytné pro dosažení účelů zpracování.

  3. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje uživatelů předáváme poskytovatelům služeb, s nimiž Správce spolupracuje při provozování webových stránek. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávaný, jsou v závislosti na smluvních podmínkách a okolnostech buď podřízeni příkazům Správce, co se týče účelů a způsobů zpracování těchto údajů (zpracovatelé), nebo samostatně určují účely a způsoby jejich zpracování (Správci).

  2. Osobní údaje uživatelů uchováváme pouze na území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

  4. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP K OBSAHU SVÝCH ÚDAJŮ A JEJICH OPRAVU

  1. Osoba, jíž se údaje týkají, má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenášení údajů, právo na vnesení námitky, právo na odvolání souhlasu kdykoli, bez vlivu zpracování, které bylo na základě platného souhlasu učiněno před jeho odvoláním.

  2. Právní základ žádosti uživatele:

  a. Přístup k údajům – čl. 15 GDPR.

  b. Oprava údajů – čl. 16 GDPR.

  c. Výmaz údajů (tzv. právo být zapomenutým) – čl. 17 GDPR.

  d. Omezení zpracování – čl. 18 GDPR.

  e. Přenesení údajů – čl. 20 GDPR.

  f. Námitka – čl. 21 GDPR.

  g. Odvolání souhlasu – čl. 7 odst. 3 GDPR.

  3. Pro účely uplatnění práv, která jsou zmíněna v bodě 2, můžete zaslat příslušnou e-mailovou zprávu na adresu: info@inomeda.com.

  4. V situaci, že uživatel zašle požadavek na uplatnění výše uvedených práv, Správce splní požadavek nebo jej odmítne splnit ihned, nejpozději však do jednoho měsíce po jeho doručení. Pokud však – z důvodu komplikovaného charakteru požadavku nebo velkého počtu požadavků – Správce nebude moci splnit požadavek do jednoho měsíce, splní jej do dvou následujících měsíců a bude předem informovat uživatele do jednoho měsíce od doručení žádosti – o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho příčinách.

  5. Pokud osoba, jíž se údaje týkají, zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, má právo podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  5. SOUBORY COOKIES

  1. Stránky Správce používají soubory cookies.

  2. Instalace souborů cookies je nutná pro správné poskytování služeb na webových stránkách. V souborech cookies jsou uloženy informace nezbytné pro správné fungování stránek a také poskytují možnost zpracování obecných statistik o návštěvách webových stránek.

  3. V rámci stránek se používají druhy souborů cookies: přechodné a persistentní.

  a. Přechodné cookies jsou dočasné soubory, které jsou uchovávány na koncovém zařízení uživatele do okamžiku odhlášení (opuštění stránek).

  b. Persistentní soubory cookies jsou uchovávány na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do okamžiku jejich odstranění uživatelem.

  4. Správce používá vlastní soubory cookies za účelem lepšího poznání interakce u uživatele v rámci obsahu stránek. Soubory shromažďují informace o způsobu, jakým uživatel používá webové stránky, o druhu stránek, ze kterých byl uživatel přesměrován a o počtu návštěv a průběhu návštěvy uživatele na webových stránkách. Tyto informace neobsahují žádné konkrétní osobní údaje uživatele, ale slouží pro zpracování statistik o využívání stránek.

  5. Uživatel má právo rozhodnout o přístupu souborů cookies do svého počítače tím, že je předem povolí v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobu nakládání se soubory cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

  6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Správce používá technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů přiměřenou ohrožení a kategorii údajů podléhajících ochraně, a zejména chrání údaje proti jejich poskytnutí neoprávněným osobám, získání neoprávněnou osobou, zpracování s porušením závazných předpisů a změně, ztrátě, poškození nebo zničení.

  2. Správce zpřístupňuje příslušná technická opatření, která zabraňují, aby neoprávněné osoby získaly a upravovaly osobní údaje zasílané elektronickou cestou.

  3. Ve věcech neupravených touto politikou soukromí se použijí příslušná ustanovení GDPR a jiné příslušné polské právní předpisy.